O nás

GDPR

 1. Obecné prohlášení

 

 1. Společnost European Transport CZ, s.r.o. (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

 

 1. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

 

 1. Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

 1. Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů

 

 1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 3. subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;

 

 

 

 1. Informace o zpracování osobních údajů

 

 1. Obecné údaje o společnosti:

                       

European Transport CZ s.r.o.

IČ: 264 77 840

se sídlem Slaný, Pražská 1579

 

Kontaktní místo ve věci osobních údajů pro subjekty údajů je Pražská 1579, Slaný 27401
tylus@european.cz

 

 

 1. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:

 

 1. plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
 2. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
 3. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů a Společnost vystupuje jako zpracovatel;
 4. pro plnění smluvních povinností, kdy je subjekt údajů účastníkem smlouvy;
 5. ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti;
 6. pro obchodní a marketingové účely, jestliže byl dán souhlas subjekty údajů nebo se jedná o oprávněný zájem Společnosti v případě klientů a spolupracujících subjektů Společnosti.

 

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

 

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. emailová adresa;
 4. telefonní číslo;
 5. datum narození;
 6. a další osobní údaje, které Společnost povinna na základě právního předpisu nebo plnění smlouvy spravovat, a které získala od subjektů údajů nebo na základě vlastní činnosti.

 

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud k jejich zpracování není dán zákonný důvod.

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů:

 

Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti.

 

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost.

 

Společnost přijala technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

 

Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

 

Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.

 

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

 

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
 3. subjektům státní správy a jiným orgánům veřejné moci z důvodu plnění zákonných povinností;
 4. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek;
 5. subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu a vystupujícím v pozici zpracovatele osobních údajů;

 

 1. Předávání osobních údajů do zahraničí

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

 

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje.

 

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

 

V případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů, jsou tyto údaje zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

 

 1. Práva subjektů údajů

 

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

 

 1. právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;
 2. právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 3. právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;
 4. právo podat stížnost;
 5. právo na opravu osobních údajů;
 6. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 7. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 8. právo na omezení zpracování;
 9. právo na přenositelnost osobních údajů;
 10. právo vznést námitky;
 11. veškerá další práva přiznaná Nařízením;

 

Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz

                                                        

 

 1. Závěrečné prohlášení

 

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.

 

Společnost European Transport CZ s.r.o.byla založena v roce 1997 ve formě fyzické osoby, takto působila až do roku 2001, kdy byla transformována na právnickou osobu. Firma je od počátku vlastněna českými fyzickými osobami a je tvořena výhradně českým kapitálem. Svým klientům nabízí jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti mezinárodní kamionové a nákladní přepravy, logistických služeb, vnitrostátní a mezinárodní spedice a zasilatelství, včetně celních služeb. K jazykovému  vybavení dispečerů patří Angličtina, Němčina a Italština.  

Historie společnosti

ROK 1997

 • provedena první vnitrozemská a zahraniční přeprava

ROK 1998

 • založení firmy se zaměřením na nákladní dopravu do 3,5t

ROK 1998

 • zřízení dispečinku mezinárodní kaminonové dopravy

ROK 1999

 • první nákladní automobil do 24t

ROK 1999

 • vlastní areál s technickým zabezpečením

ROK 2001

 • podpisy rámcových smluv pro mezinárodní kamionovou dopravu Kaufland CZ, Poldi –Kladno
 • transformace na právnickou osobu

ROK 2002

 •  měsíční přepravovatelnost nákladu dosahuje 4.000 tun
 •  pořízení prvního vozidla s hydraulickou plošinou
 •  nákup nového nákladního vozidla MAN s návěsem Schwarzmüller

ROK 2004

 • rozšíření činnosti o opravy motorových vozidel
 • 3 zaměstnanci dispečinku MKD a spedice

ROK 2005

 • zahájení spolupráce z jedním z klíčových partnerů společností Linet, Želevčice
 • pořízení dalších vozidel s hydraulickými čely pro přepravu nemocničních lůžek

ROK 2007

 • vozový park čítá 12 vozidel
 • 14 zaměstnanců

ROK 2009

 • s rostoucí poptávkou se firma specializuje na vozidla využívající pro nakládku a vykládku pomocí  hydraulických plošin
 • zahájení přepravy betonu – pořízení  autodomíchavačů značky MAN s objemem 8 cbm
 • spolupráce se společností ZAPA beton

ROK 2010

 • ve vozovém parku je 20 vozidel, které obsluhuje 23 řidičů
 • na dispečinku pracuje 5 zaměstnanců

ROK 2011

 • plánovaná výstavba vlastního skladového areálu

Nabízíme

 • Mezinárodní přepravu (Německo, Holandsko, Belgie, Francie, Itálie a Rakousko)
 • Vnitrostátní přepravu (především rozvozy zboží v rámci ČR)
 • Spediční činnost
 • Prodej a rozvoz betonu (Ve spolupráci se společností Zapa beton zajišťujeme prodej a rozvoz betonu v rámci regionu Kladna a okolí.)
 • Přepravu vozidly s hydraulickými plošinami

Jak nás najdete

European Transport CZ s.r.o.
Pražská 1579
274 01  Slaný
Telefon: +(420)312 510 073
Created by Studio Adler © 1998-2024 European Transport - mezinárodní a vnitrostátní přeprava
Tel.: +(420)312 510 073 | e-mail: javorik@european.cz